Juridische disclaimer


Paarden-taxi.nl is niet verantwoordelijk voor claims van bedrijven die op onze website staan vermeld, noch voor afspraken die tussen hen en hun klanten worden gemaakt.
Paarden-taxi.nl heeft geen links of associaties met andere online offerteaanvragen van Paardenvervoer.

Juridische verhoudingen en kosten

  1. Paarden-taxi.nl organiseert en faciliteert de vervoerders van het door vervoerder aangeboden vervoersmiddel op haar website in opdracht van vervoerder, zonder op enig moment partij te zijn of te worden bij tot stand te komen of gekomen koopovereenkomsten en/of huurovereenkomsten.
  2. Paarden-taxi.nl rekent geen commissies of andere verborgen kosten. De enige kosten die paarden-taxi.nl in rekening brengt, zijn de terugkerende abonnementskosten voor de vervoerdersadvertentie van vervoerder, ende kosten voor bijkomende diensten indien vervoerder daarvan gebruik wenst te maken.
  3. Huurder en Vervoerder dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

 Privacyverklaring

  • Paarden-taxi.nl zal de Persoonsgegevens gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Privacyverklaring op haar website. Deelnemer stemt ermee in dat zijn Persoonsgegevens bij registratie c.q. aanmelding vermeld kunnen worden bij de Veiling of verstrekt kunnen worden aan andere Deelnemers, voor zover dat noodzakelijk is. Deelnemer verstrekt paarden-taxi.nl een onvoorwaardelijke toestemming om deze Persoonsgegevens onder meer te gebruiken ten behoeve van de verhuur.


Wettelijke bepalingen


Paarden-taxi.nl treedt niet op als makelaar en neemt geen verantwoordelijkheid voor de handelingen van de op deze site geregistreerde bedrijven of hun klanten. In geval van een geschil moet de actie tussen u en het betrokken individuele bedrijf plaatsvinden.

-Als opdrachtgever dient u zelf uw paard te laden en te lossen tenzij anders afgesproken met de vervoerder.
-Als opdrachtgever bent u altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade welke door het paard aan het voertuig wordt aangebracht. Hiermee wordt niet bedoeld schade aan onderdelen in een transportmiddel die hiervoor zijn bedoeld.
-Elke transporteur/chauffeur behoudt zich het recht om transport te weigeren als paard niet te vervoeren of te laden is.
-U dient bij elk transport een geldig paardenpaspoort bij zich te hebben en/of mee te geven. Dit is een wettelijk verplichting. Alle eventuele bekeuringen met betrekking tot het paardenpaspoort zijn voor rekening van de opdrachtgever.
-Elke opdrachtgever behoudt zich het recht om vervoer te weigeren indien vervoersmiddel niet voldoet aan omschrijvingen zoals vermeld op paarden-taxi.nl. Paarden-taxi.nl is hiervoor niet verantwoordelijk en claims die hiervoor ingediend worden dienen onderling afgehandeld te worden tussen vervoerder en opdrachtgever.

Registreren Vervoerder
-Wanneer u zicht als paardentaxi/vervoerder registreert op paarden-taxi.nl dient u uw gegevens naar waarheid in te vullen.
-Paarden-taxi.nl behoudt zich ten allen tijden om een vermelding op de website te verwijderen. Hierbij zal het abonnement per direct stop gezet worden zonder vergoeding of terugbetaling van reeds betaalde kosten.
-Vervoerders kunnen hun maandelijkse abonnement elk moment stopzetten waarna zei betalen tot einde van de maand van opzegging.

Geldigheid en toepassingsbereik

  1. Paarden-taxi.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen.
  2. Indien een beding in deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan laat dat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet. In dat geval zal het beding worden vervangen door een nieuw beding, waarbij zoveel mogelijk de strekking van het nietige/vernietigde beding in acht wordt genomen. 

Algemene voorwaarden vervoerder

  1. Bij het gebruik maken van een vervoerder door klant voor het vervoeren van paard(en) gelden de algemene voorwaarden van de betreffende vervoerder.
  2. Paarden-taxi.nl is geen vervoerder en gaat geen overeenkomst aan met de persoon die vervoer zoekt.